UPPLÄGG FÖR UTBILDNINGEN

Lean Lantbruks 18-månaders utbildning i lean är uppdelad i tre steg. Introduktionsbesök, ledarutbildning och fortsatt coachning. Som företag får du ett introduktionsbesök där du kan få svar på dina frågor och funderingar och därefter kan du ta det slutgiltiga beslutet gällande att fortsätta med steg två och tre. 

Nedanstående beskrivna upplägg är kopplat till Lean Lantbruk för företag med fyra anställda eller fler. För gårdar som har färre än fyra anställda sker utbildningen i ERFA-grupper som leds av en coach och upplägget blir därför något annorlunda. Alla moment som gås igenom är dock desamma. 

Introduktionsbesök

En av våra erfarna leancoacher besöker ert företag för att gå igenom vad som ingår i utbildningen. Hur ser ert företag ut, vad skulle det innebära för er att börja arbeta enligt lean? Vi har sett att det är viktigt att man är förberedd innan man påbörjar 18-månaders-utbildningen. Bland annat handlar det om att se över sina möjligheter att sätta av tid och att man som ledare tror på arbetssättet och är beredd att stötta sina medarbetare i det. Tillsammans med coachen går ni igenom era förutsättningar att lyckas med ett uthålligt leanarbete.

- Efter introduktionsbesöket bestämmer ni om ni vill börja utbildningen.

Steg ett; introduktion och ledarutbildning

Er leancoach gör sitt första besök hos er ute på företaget och håller en utbildning för all personal i vad lean innebär. Ni får göra några enkla övningar för att prova på vad lean är och fundera över vilka slöserier som finns i er verksamhet.

En ledarutbildning ingår också för för ägare och personal med arbetsledande funktion. Utbildningen tar bland annat upp vad lean är på en grundläggande nivå och vad det kommer att ställa för krav på er som ledare.  

Steg två; fortsatt coachning och utbildning

Steg två innehåller förutom kontinuerliga besök av er leancoach också uppföljning på ledarutbildningen, studiebesök och möten med andra leangårdar för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra.

Tillsammans med er leancoach lägger ni själva upp vilka delar i företaget ni ska jobba med och vad ni vill uppnå under utbildningen.  

Om ni har personal som talar annat språk än svenska finns möjlighet att ha med tolk vid tre av coachbesöken. Gör i så fall upp detta i god tid tillsammans med din leancoach.

Vad händer sen?

Efter coachningen ska ert företagen vara självgående i sitt leanarbete, dvs ni ska ha så mycket kompetens att förbättringsarbetet rullar utan något stöd utifrån. Men även om ett företag blir självgående kan det finnas behov av att då och då få coachning eller ny inspiration i er ERFA-grupp. 

Anmäl dig till Lean Lantbruks utbildning här! 

Läs mer om Lean Lantbruk mindre större företag
Läs mer om Lean Lantbruk mindre företag

Nästa utbildningsstart för företag är våren 2018 - anmäl dig här!